บริษัท ชัยชนะ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105491000433
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/6/2491 พ.ศ. (75 ปี 11 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
2/6/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 89 ถนนไตรมิตร์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)