ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพานิชค้าสัตว์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518015779
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/10/2518 พ.ศ. (48 ปี 8 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
2/10/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 469/12 ซอยวัฒนศิลป์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)