บริษัท สหะไทย จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105491001731
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/6/2491 พ.ศ. (75 ปี 11 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/6/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 52 ซอยสุกร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)