ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรพร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516026099
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2516 พ.ศ. (50 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
8/10/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 934 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)