ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยค้าเนื้อสัตว์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103517000794
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2517 พ.ศ. (50 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
11/1/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 447/3 ถนนนครเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)