บริษัท สุกรกิจ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105491001774
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2491 พ.ศ. (75 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/7/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 170 ซอยสุกร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)