ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจทรัพย์ทวี

S.KITSABTHAWI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103558023250
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/11/2558 พ.ศ. (8 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/11/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 47/8 หมู่ที่ 5 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)