ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้สหาย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001150
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/4/2493 พ.ศ. (74 ปี 1 วัน ที่แล้ว)
12/4/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 35/4 ถนนประชาธิปัตย์ แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้