บริษัท วนาดร จำกัด

VANADORN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105518000188
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/1/2518 พ.ศ. (49 ปี 4 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/1/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 584/4-5-6 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้