บริษัท สยามวนกิจ จำกัด

SIAM LUMBER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105508000177
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2508 พ.ศ. (59 ปี 3 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
5/2/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 24 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้