บริษัท การเกษตรอุตสาหกรรม (วาปีคำทอง) จำกัด

KARN KASET USAHAKAM (WAPIKHAMTONG) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105517008932
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/7/2517 พ.ศ. (49 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
31/7/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 447/1 ถนนมหาชัย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้