บริษัท ชัยวันป่าไม้ จำกัด

CHAIWAN FORESTRY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105506000781
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/4/2506 พ.ศ. (61 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/4/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 244 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้