บริษัท ดิลกพนาไทย จำกัด

DILOK PANATHAI COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105518006488
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/7/2518 พ.ศ. (48 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
2/7/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 32 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้