บริษัท กรุงกาญจนพืชไร่ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105519007844
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/7/2519 พ.ศ. (47 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/7/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1297 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้