บริษัท ป่าไม้กิตติ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105494000213
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2494 พ.ศ. (73 ปี 3 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
26/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 55/9-10 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้