ห้างหุ้นส่วนสามัญ อ.ไทยรุ่งเรืองกิจ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102509000135
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2509 พ.ศ. (58 ปี 1 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/3/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5/8 ซอยกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)