บริษัท ศรีไทยพานิช จำกัด

SRITHAI PHANICH COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105495000322
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/3/2495 พ.ศ. (72 ปี 2 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/3/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 609 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)