ห้างหุ้นส่วนสามัญ เสรีเจริญ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501001418
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
20/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 137 ซอยโรงฆ่าสัตว์ตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)