บริษัท สหะบำรุงมิตร์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105495002171
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2495 พ.ศ. (71 ปี 6 เดือน ที่แล้ว)
28/11/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 484 ถนนในตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)