บริษัท ฟาร์มกรุงเทพ จำกัด

FARM BANGKOK CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516000857
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/1/2516 พ.ศ. (51 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
23/1/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 42,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 160/31 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)