บริษัท สามัคคีเศรษฐกิจ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105504002272
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/5/2504 พ.ศ. (63 ปี 11 วัน ที่แล้ว)
10/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)