บริษัท สหกรุงเทพนครหลวงค้าสัตว์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516009307
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/8/2516 พ.ศ. (50 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/8/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3534 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)