บริษัท ธ.สมศักดิ์ค้าสัตว์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516001934
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2516 พ.ศ. (51 ปี 3 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
20/2/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 64/12 ตรอกสองพระ ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)