บริษัท วนิดา ฟู้ดส์ จำกัด

VANEDA FOODS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558073291
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/4/2558 พ.ศ. (9 ปี 24 วัน ที่แล้ว)
30/4/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 255,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 180 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)