ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุกรดีไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499000049
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/1/2499 พ.ศ. (68 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/1/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5/22 ซอยกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)