บริษัท แมนเทิล ฟู้ดส์ จำกัด

MANTLE FOODS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555033841
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2555 พ.ศ. (12 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 333 หมู่ที่ 7 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)