บริษัท ไทย บีฟ จำกัด

THAI BEEF CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555052340
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2555 พ.ศ. (12 ปี 1 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/4/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1524/3 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)