ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลวานิชนิรันดร์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103512017460
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/10/2512 พ.ศ. (54 ปี 7 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
27/10/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง ก.224/1 ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)