บริษัท หนองจอกค้าเนื้อ ฮาล้าล จำกัด

NONGJOK BEEF HALAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546113161
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2546 พ.ศ. (20 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
18/9/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 71/1 หมู่ที่ 9 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)