ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนบุรีสุกรกิจ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501001558
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 6 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 15,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 109 ซอยโรงฆ่าสัตว์ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)