ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไตรมิตรการค้าสุกร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502000881
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23-25 ซอยสุกร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)