ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุกรกรุงเทพฯ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499000057
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/1/2499 พ.ศ. (68 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/1/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7/10 ซอยกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)