ห้างหุ้นส่วนสามัญ เสรีชัย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501001400
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 127-129 ซอยโรงงานฆ่าสัตว์ตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)