บริษัท คลังเศรษฐเสถียร จำกัด

KLAUNGETHSATIAN CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551036374
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/3/2551 พ.ศ. (16 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
28/3/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 43/1 ซอยจิ๊บดำริห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)