ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิ้นฮะ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000082
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/4/2491 พ.ศ. (76 ปี ที่แล้ว)
13/4/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 132/1-3 ตรอกโรงฆ่าสุกร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)