บริษัท ไซมิสรับเบอร์ จำกัด

ZIMIS RUBBER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105519013925
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/11/2519 พ.ศ. (47 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/11/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 86 หมู่ที่ 3 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ