บริษัท โฟร์แลนด์ จำกัด

FOUR LAND COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105521004903
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/3/2521 พ.ศ. (46 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
22/3/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 122 ซอยกุฏีเจริญพาศน์ ถนนอิสระภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ