บริษัท สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด

SIAM INDUSTRIAL RUBBER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105519002885
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2519 พ.ศ. (48 ปี 2 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/3/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 31/3-4-5 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ