บริษัท ที.แทร็ก จำกัด

T. TRACT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105511001201
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/2/2511 พ.ศ. (56 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
29/2/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 45/1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ