บริษัท ยางไทยอุตสาหกรรม (ราชสีมา) จำกัด

THAI RUBBER WORKS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105507001048
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/4/2507 พ.ศ. (60 ปี 1 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
16/4/1964 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 438/2 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ