บริษัท เสรีเจริญยางยนต์ จำกัด

SERICHAROENBANGYON CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526013595
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2526 พ.ศ. (41 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/4/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 79/55 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงคลองถนน* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ