ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุกรธนกิจ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502001349
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 35,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 480 ซอยสามัคคี ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)