ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริการกิจสุกร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502001314
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
21/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 131 ซอยโรงฆ่าสัตว์ตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)