ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมทรัพย์การค้าสุกร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502001501
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
22/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 91/1 ซอยกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)