ห้างหุ้นส่วนสามัญ มั่นสินการค้าสุกร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502001551
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 46 ซอยสุกร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)