ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมคเคนนา

MACKENNA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103515001734
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2515 พ.ศ. (52 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
27/1/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 117/2 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์