ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลฟิล์ม

TAVEPOON FILM LTD., PARM.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103515003125
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/2/2515 พ.ศ. (52 ปี 3 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
21/2/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 313 ถนนทนุรัตน์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์