ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงไทยซีนิมา

KAUNGTHAI CINEMA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103515026583
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/12/2515 พ.ศ. (51 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/12/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 285 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์