ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระมิตต์ศิลป์

PIRAMIT SIN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103515026397
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/11/2515 พ.ศ. (51 ปี 6 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
21/11/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 18 ถนนจึงเจริญพาณิชย์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์