ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรีรามา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516002548
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/1/2516 พ.ศ. (51 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/1/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 17/24 หมู่ที่ 4 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์